Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Bodemsanering: duurzame basis voor een gezonde leefomgeving


Als blijkt dat de bodem of het grondwater verontreinigd is, moet u uw terrein saneren voordat u het opnieuw kunt ontwikkelen. Als specialist hebben wij veel ervaring met locaties waarbij problematiek op gebied van bodemverontreiniging en of asbest speelt. Alle werkzaamheden die hierbij komen kijken, kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. We kennen de actuele wetgeving op dit gebied en maken gebruik van de nieuwste technieken. Hierdoor kunnen we aanzienlijke kostenbesparingen realiseren, zonder het belangrijkste doel uit het oog te verliezen: duurzaam bouwen aan een nieuwe omgeving.

Wat is bodemverontreiniging?

We spreken van bodemverontreiniging als er stoffen in de bodem zitten die er niet thuis horen. 
Bij ‘ingrepen’ in binnenstedelijk gebied en oude industriegebieden is vaak sprake van bodemverontreiniging. In historisch belast gebied (daar waar wij als mensen al geruime tijd actief zijn geweest) is altijd wel iets in de grond te vinden. Dat betekent niet per definitie dat er gesaneerd moet worden.

Wanneer moet bodemsanering plaatsvinden?

Dat is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging, maar zeker ook de wensen van de opdrachtgever. Bij een locatieontwikkeling moet gekeken worden naar de kwaliteit van de bodem en moet de bodem passend gemaakt worden voor het toekomstige gebruik. Wanneer sprake is van een sterke verontreiniging moet mogelijk gesaneerd worden. 

Bodemonderzoek schept duidelijkheid

Afhankelijk van het toekomstig gebruik van de grond wordt bepaald of de kwaliteit van de verontreinigde bodem daarvoor geschikt is. Dat gebeurt met een bodemonderzoek. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke, daartoe erkende en gecertificeerde bedrijven en mensen, volgens vaste protocollen. Afhankelijk van de grootte en de geschiedenis van een terrein wordt er op meerdere plaatsen geboord, waarna van alle aangetroffen bodemlagen monsters genomen worden. Daar waar nodig wordt ook het grondwater bemonsterd. De genomen monsters worden geanalyseerd in het laboratorium waaruit een rapport volgt. Op basis van dit rapport, het toekomstige gebruik en de wensen van de opdrachtgever stellen we een plan op met passende maatregelen en zorgen voor de uitvoering daarvan.

Passend saneren

Wanneer sprake is van een sterke verontreiniging is een bodemsanering mogelijk noodzakelijk. Saneren wil tegenwoordig niet meer zeggen dat alle verontreinigde grond (en/of grondwater) wordt weggehaald. Met name in de bodemwetgeving genoemd “historische gevallen” (locaties van voor 1987) mogen functioneel gesaneerd worden. Dat wil simpelweg zeggen dat gekeken wordt naar de aard en omvang van de verontreiniging en naar het toekomstige gebruik van de bodem. Een zogenaamde immobiele verontreiniging (zware metalen, PAK, asbest) kan bijvoorbeeld aangepakt worden door de bodemverontreiniging duurzaam af te dekken (simpelweg een gebouw er bovenop zetten) of kan worden voorzien van een schone leeflaag zodat de bodem ter plekke toch gebruikt kan worden. Bij mobiele verontreinigingen (bijvoorbeeld olie) geldt een andere aanpak omdat hierbij voorkomen moet worden dat de verontreinig verder verspreid raakt in de bodem.

WORKFLOW BODEMSANERING


MEER WETEN?

Lees meer over wat kost bodemsanering?

Wilt u weten wat wij op het gebied van bodemsanering voor uw organisatie kunnen betekenen? Een offerte ontvangen voor uw eigen project?

Neem contact op