Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

MVO Beleid en Prestaties

Personeel & Ontwikkeling
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers. Deze zijn de kern van de organisatie.

De kwaliteit van hen wordt continue getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. De veiligheid en het welzijn van hen staan bovenaan. De organisatie werkt volgens VCA op de projectlocaties en heeft een veiligheidsbewustzijn project. Er zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het welzijn een aandachtspunt is. Voor de medewerkers faciliteren we alle zaken die nodig zijn waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige arbeidsmiddelen, instructie en opleiding.

De opbouw van het personeelsbestand is een afspiegeling van de opbouw van de samenleving. Voor de in te vullen functies wordt geen onderscheid gemaakt tussen man/vrouw, jong/oud en/of etnische afkomst. Waar mogelijk worden kantoor- en buitenfuncties ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt danwel het contracteren van bedrijven vanuit de sociale werkvoorziening. Ook biedt M. Heezen actief kansen aan leerlingen en stagiaires.

M. Heezen wil de flexibele schil van arbeidskrachten en in te zetten materieel, welke bestaat uit inhuurpersoneel en inhuurmachines, op peil houden. Hierdoor is het mogelijk om snel te reageren op wisselend werkaanbod. Om het inhuurpersoneel zo snel mogelijk te laten wennen aan de werkmethodes, communiceren we duidelijk over de taken en verwachtingen. Op deze manier krijgen ze de kans om kwalitatief mee te ontwikkelen. 

Tot slot zijn we PSO gecertificeerd. PSO is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie instrument. Tevens dient het als kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Maatschappelijke initiatieven
M. Heezen is als familiebedrijf altijd al bezig geweest met maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vast te houden zijn wij nauw betrokken bij de maatschappij en een bron van werkgelegenheid en ontwikkeling.

Zo sponsort M. Heezen sport-, cultuur- en maatschappelijke projecten (zelfs in Suriname!), organiseert het activiteiten voor kinderen en geeft het gastcolleges in het (hoger) onderwijs.

CO₂-Prestatieladder
M. Heezen is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO₂-emissie als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te reduceren. M. Heezen is gecertificeerd conform de CO₂-Prestatieladder niveau 3: een instrument om duurzaamheid kenbaar te maken in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energiestromen inzichtelijk zijn, bepaald is op welke manier de CO₂-emissie wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die reductie van CO₂-emissie serieus nemen.

Beleid CO₂ emissie
M. Heezen is naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het recyclen en hergebruiken van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO₂-emissie te reduceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een milieuverantwoord en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene energie, door o.a. het plaatsen van zonnepanelen, voorlichting aan medewerkers over "het nieuwe rijden en draaien" en "good housekeeping" op het kantoor. In 2013 is M. Heezen gestart met het meten van haar CO₂-emissie. Vervolgens zijn periodiek doelstellingen geformuleerd om CO₂-footprint te reduceren. Voor 2018 - 2020 is de doelstelling om de CO₂-emissie te verlagen met 3%, zowel in scope I als II. Dit is een absolute besparing van 110,5 ton CO₂. De CO₂-uitstoot per fte is in 2018 gestegen, zowel in scope I (7,5%) als in scope II (2,9%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt. Arbo-technisch is dit beter, maar voor de CO₂-emissie heeft dit een negatief effect. In 2018 is er 8,5% meer diesel verbruikt dan in 2017. Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen/materieel en bewustwording proberen we dit negatieve effect op de CO₂-emissie zo klein mogelijk te houden. In onze CO₂-Emissie-Inventaris en het Energiemanagement Actieplan, die op deze website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik CO₂ en onze plannen om deze te reduceren.

Uitstoot door vervoer 
De CO₂-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van voertuigen en materieel, het bedraagt dan ook ruim 90% van de totale CO₂-footprint. Om dit te reduceren heeft M. Heezen een aantal maatregelen genomen:

  • vernieuwing van het machinepark met milieuverantwoorde voertuigen en materieel.
  • chauffeurs en medewerkers met een bedrijfsauto de training "het nieuwe rijden en draaien" laten volgen;
  • periodiek controleren van de bandenspanning;
  • ter optimalisatie van transportbewegingen is het wagenpark voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege ritten”.